publikacje naukowe / scientific articles

Peer-reviewed articles (in English):

Herman, K.; Sbarcea, M.; Panagopoulos, T. Creating Green Space Sustainability through Low-Budget and Upcycling Strategies. Sustainability 201810, 1857. https://doi.org/10.3390/su10061857

Herman K., 2015: Practices in low-budget landscape architecture, in: Bialski P., Derwanz H., Otto B., Volmer H. (eds.) ” Ephemera. Theory & politics in organisation: ‘Saving’ the city: Collective low- budget organizing and urban practice“, Eephemera 15(1), February 2015 ISSN (Online) 1473-2866 ISSN (Print) 2052-1499, ISBN (Print) 978-1-906948-26-9, p: 279-289

Gawryszewska B.J., Herman K., 2014: Place in cultural landscape: house garden and temporary garden, in: Bedyński W., Povedák I. (red.) Landscape as a factor in creating identity, Papers from conference held in Jaroslaw, Poland, 22-24 June 2012, “Dance House” Society, Warsaw, s. 87-91

Herman K., Kühnau C., Reinke M., Seidel J., 2012 EU-teach – implementation of relevant European teaching contents in the studies of landscape architecture. Results and perspectives. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012: 89-98

Herman K., Kühnau Ch., Reinke M., Seidel J., 2012, “EU-Teach – implementation of relevant European teaching contents in the studies of landscape architecture. Results and perspectives” in: Dymitryszyn I., Kaczyńska M., Maksymiuk  G. (red.) “Peer Reviewed Proceedings of ECLAS 2012 Conference – THE POWER OF LANDSCAPE at Warsaw University of Life Sciences – SGGW”, Warszawa s. 486-491

Herman K. 2009 “The role of temporary gardens in built environments. A visual preference study” in: Guney Y.I., Yildiz Hulya (red.) “IAPS, CSBE Housing Network, Revitalizing built environments International Symposium Proceedings”

Herman K., 2008 “The role of temporary gardens in urban landscape.” in: “Urban Green Spaces – A key for sustainable cities”, Conference reader for international conference in Sofia, Bulgaria, April 17-18. Wydawnictwo Green Keys Project, Sofia, Str. 103-106

Artykuły recenzowane (w j.polskim):

Herman K., Zinowiec-Cieplik K., Cziszewska M. 2017. Diagnoza funkcjonalności i użytkowania parku rekreacyjnego z wykorzystaniem metody placemaking. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego [Dissertations of the Cultural Landscape Commission] Nr 38/2017: 71-83

Herman K., Zinowiec-Cieplik K., Cziszewska M. 2017. Strategie niskobudżetowości a estetyczne i niematerialne wartości krajobrazu kulturowego. Wnioski z badań i diagnoz Parku Kultury w Powsinie (Low-budget strategies, aesthetic and nonmaterial values in cultural landscape. Conclusions from the studies and diagnoses in Powsin Culture Park) w: Bernat S., Flaga M. (red.) Inspiracje Krajobrazowe Wyd. Wydział Nauki o ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Lublin 2017

Herman K., Myszka-Stąpór I. 2015, “Nauczanie Sztuki. Sztuka ogrodu.” w: Wirtualne i estetyczne aspekty humanizacji przestrzeni społecznej, Rykiel, Kinal, Porczyński (red.). Wyd. Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko ISBN 978-83-64879-00-5, Rzeszów s. 87-103.

Herman K., Myszka-Stąpór I., Rybak K., Skibińska M., Zinowiec-Cieplik K. “Nowoczesne trendy w architekturze krajobrazu” w: Element szczególny w otoczeniu – tożsamość miejsca : Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJ art 2013 : Zakopane, 10-13 września 2013. – Warszawa : Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, 2013. – S. 54-70

Herman K., Łepkowski M. 2013, “Kupa wstydu – kampanie społeczne i inicjatywy oddolne w walce o czystość przestrzeni publicznych” w: “VI Konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską” red. M. Siewniak, Wyd. Dendros, Bydgoszcz, str. 35-41

Herman K., 2012, “Inna zieleń przyuliczna. Tymczasowe dekoracje roślinne: stragany, ogródki piwne” w: Zielone miasto – przestrzeń i komunikacja : materiały konferencyjne : 20. Międzynarodowa Wystawa “Zieleń to życie”, Warszawa, 23-24 sierpnia 2012. – Warszawa : Agencja Promocji Zieleni, s. 95-110

Herman K., Brzozowski G., 2012, “Tymczasowość sacrum w krajobrazie miasta. Analiza przestrzeni praktyk związanych z obchodami Bożego Ciała i żałoby po śmierci Jana Pawła II w Warszawie.“, w: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 17 “Sacrum w Krajobrazie” Plit J. (red.), Sosnowiec 2012, Wyd. Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, str. 162‐170

Herman K., 2011, Ogrody tymczasowe jako wydarzenie, zielona interwencja, działanie promocyjne, w: Zielone Miasto. Metamorfozy, XII Ogólnopolska Konferencja, Warszawa: 107-116

Herman K., 2011, Ogrody tymczasowe w architekturze krajobrazu [w:] Projektowanie obiektów Architektury Krajobrazu, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach: 146-154

Herman K., 2011, Korzenie współczesnej architektury krajobrazu [w:] Projektowanie obiektów Architektury Krajobrazu, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach: 85-93

Herman K., 2011. Formy archetypiczne w sztuce krajobrazu [Archetypical forms in landscape art] In: Rylke J. (ed.) Krajobraz XXI wieku. [Landscape of the 21st century] Wyd. Sztuka ogrodu, Sztuka krajobrazu, Warsaw, 2011: 28-31

Herman K., 2011. Sztuka krajobrazu w poszerzającym się polu sztuki w krajobrazie miasta  [landscape art in the expanding field of art in urban landscape] In: Rylke J. (ed.) Krajobraz XXI wieku. [Landscape of the 21st century] Wyd. Sztuka ogrodu, Sztuka krajobrazu, Warsaw, 2011: 38-41

Herman K., 2011. Od sztuki ziemi do sztuki ekologicznej. Myśl na temat klasyfikacji teminologicznej [From land art to ecological art. Thoughts on terminological classification.] In: Rylke J. (ed.) Krajobraz XXI wieku. [Landscape of the 21st century] Wyd. Sztuka ogrodu, Sztuka krajobrazu, Warsaw, 2011: 47-49

Herman K., 2011. Instytucje sztuki a partyzanci [art institution and the guerilla] In: Rylke J. (ed.) Krajobraz XXI wieku. [Landscape of the 21st century] Wyd. Sztuka ogrodu, Sztuka krajobrazu, Warsaw, 2011: 62-63

Herman K., 2011. Ecological urbanism. In: Rylke J. (ed.) Krajobraz XXI wieku. [Landscape of the 21st century] Wyd. Sztuka ogrodu, Sztuka krajobrazu, Warsaw, 2011: 108-109

Herman K., 2011. Wieczne lato [Eternal summer]. In: Rylke J. (ed.) Krajobraz XXI wieku. [Landscape of the 21st century] Wyd. Sztuka ogrodu, Sztuka krajobrazu, Warsaw, 2011: 131-132

Herman K., 2011. Poszerzająca się definicja pojęcia ogród [Expanding definition of the term garden]. In: Rylke J. (ed.) Krajobraz XXI wieku. [Landscape of the 21st century] Wyd. Sztuka ogrodu, Sztuka krajobrazu, Warsaw, 2011: 108-109

Herman K., 2011. “Zielone” reklamy zewnętrzne [“Green” outdoor advertisment]. In: Rylke J. (ed.) Wzornictwo ogrodowe. [Garden design] Wyd. Sztuka ogrodu, Sztuka krajobrazu, Warsaw, 2011: 124-130

Herman K. 2010, „Ogrody tymczasowe – typologia” w: Szulczewska B., Szumański M. (red.) “Horyzonty Architektury Krajobrazu – Język Architektury Krajobrazu”, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa str. 78-85

Herman K. 2010, “Wieś tematyczna – pomiędzy swojskością a egzotyką. Koncepcja ochrony wartości krajobrazu kulturowego Starej Wsi koło Przedborza.” w: Królikowski J.T., Rothimel B., Juśkiewicz K. (red.) “Kultura przestrzeni gminy”, Wyd. SGGW, Warszawa s. 177-188

Herman K., 2008, „Kształt, symbol i wizja. Most jako inspiracja w sztuce krajobrazu. Sztuka krajobrazu jako inspiracja dla projektowania mostów”. Estetyka mostów IV. Wydawnictwo Art. Group, Warszawa-Jachranka str. 67-74

Herman K., Idziak A., 2008, „Między kopalnią a krajobrazem. Transformacje sztuki krajobrazu. Instalacje, rzeźba, performance jako formy rekultywacji krajobrazów postindustrialnych.”, w: Pawłowska K. (red) „Zarządzanie krajobrazem kulturowym”, wyd. Komisji Krajobrazu Kulturowego, Sosnowiec str. 386-394

Herman K., 2007 „Ogrody tymczasowe jako źródło inspiracji w projektowaniu ogrodu przydomowego” w: Gawryszewska, Herman (red.) “Ogród za oknem”, wyd. Ideografia str. 76-85

Herman K., Gawryszewska B.J., 2006, „Problematyka ochrony wartości przyrodniczych, historycznych, artystycznych, estetycznych i społecznych krajobrazu kulturowego wsi w aspekcie idei wsi tematycznych na przykładzie Starej Wsi koło Przedborza”, w: Janicki R. (red.) Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona. Ogólnopolska konferencja PAEK, Kazimierz Dolny 1-3.06.2006, Wyd. Zakład Ochrony Środowiska UMCS str. 519-527

Herman K., 2006, „Rewaloryzacja wiktoriańskiego założenia ogrodowego w Kylemore (Irlandia)”, w: Rylke J. (red) „Przyroda i Miasto VIII”, Wyd. SGGW Warszawam str. 331-341

Herman K., Górska M., 2006 „Sacrum – najpierw trzeba dostrzec”, w: Rylke J. (red) „Przyroda i Miasto VIII”, Wyd. SGGW, Warszawa str. 230-234

Herman K., 2006 „Koncepcja wsi tematycznej jako forma ochrony krajobrazu kulturowego na przykładzie Starej Wsi koło Przedborza” w: Rylke J. (red) „Przyroda i Miasto VIII”, Wyd. SGGW, Warszawa str. 289-299

Herman K., Gawryszewska B.J., 2005, „Koncepcja wsi tematycznej a problemy ochrony krajobrazu kulturowego na przykładzie Starej Wsi koło Przedborza”, w: Borcz Z. (red.) Architektura Krajobrazu. Studia i Prezentacje – Architektura Krajobrazu Wiejskiego – Odnowa Wsi. 1-2/2005, Wyd. Akademia Rolnicza we Wrocławiu, str. 64-71

Advertisements